Ασφαλιστικά προϊόντα για επιχειρήσεις

Ασφάλιση στόλου οχημάτων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικών αυτοκινήτων στην Πάτρα (SVP Insurance).Η ασφάλιση στόλου οχημάτων προσφέρει  ασφαλιστική προστασία στα κινητά περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων  μέσα από συνδυασμούς ασφαλιστικών καλύψεων.

Περισσότερα...

 Ασφάλιση εταιρικής περιουσίας. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικής πειρουσίας στην Πάτρα (SVP Insurance).Οι «σύνθετοι», εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση. Η συσσώρευση μεγάλων αξίων καθώς και η ίδια ή φύση των βασικών εργασιών  που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα υπαγορεύουν για κάθε προτεινόμενο κίνδυνο ξεχωριστή προσέγγιση.

Περισσότερα...

Ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες μεταφορών εμπορευμάτων στην Πάτρα (SVP Insurance).Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για διεξαγωγή του εμπορίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα...

Ασφάλιση εταιρικής ευθύνης. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικής ευθύνης στην Πάτρα (SVP Insurance).Η ιδιωτική ασφάλιση, με τον κοινωνικό ρόλο που κατέχει, συμβάλει τα μέγιστα στην των ανάπτυξη οικονομιών.

Περισσότερα...

Τεχνική ασφάλιση έργων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες των κατασκευαστικών έργων της εταιρίας σας στην Πάτρα (SVP Insurance).

Η φράση Τεχνικές ασφαλίσεις χρησιμοποιείται από την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να περιγράψει διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σκοπό έχουν να προσταευσουν κατασκευαστικά έργα, έργα που απαιτούν συναρμολόγηση καθώς επίσης και να προσταευσουν την ίδια τη λειτουργιά των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα στη παραγωγική διαδικασία.

Περισσότερα...

Ασφάλιση κατά παντός κίνδυνου εργολάβων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες κατά παντός κίνδυνου εργολάβων στην Πάτρα (SVP Insurance).Με τον τύπο αυτό συμβολαίου καλύπτονται όλων των ειδών έργων πολιτικών μηχανικών και ανέγερση κτηρίων κάθε είδους όπως κτήρια κάθε είδους, εργοστάσια, φράγματα, γέφυρες κτλ. Καλύπτει δε όλους εκείνους τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τις εκτελούμενο έργο.

Περισσότερα...

Ασφάλιση κατά παντός κίνδυνου συναρμολογήσεως. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες κατά παντός κίνδυνου συναρμολογήσεως στην Πάτρα (SVP Insurance).Σε αντίθεση με τα συμβόλαια CAR που το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών είναι πολιτικού μηχανικού τα συμβόλαια EAR χρησιμοποιούνται όταν οι μηχανολογικές εργασίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτελούμενων εργασιών (άνω του 50%).

Περισσότερα...

Ασφάλιση cpm για μηχανήματα. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες cpm για μηχανήματα στην Πάτρα (SVP Insurance).Σε περιπτώσεις όπου τα μηχανήματα κατασκευής χρησιμοποιούνται περιστασιακά και όχι μόνιμα σε κάποιο εργοτάξιο ή όταν τα μηχανήματα αυτά εναλλάσσονται μεταξύ εργοταξίων τότε τα συμβόλαια CAR και EAR δεν μπορούν καλύψουν επαρκώς αυτά τα ειδικά μηχανήματα.

Περισσότερα...

Ασφάλιση μηχανικών βλαβών. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες μηχανικών βλαβών στην Πάτρα (SVP Insurance).Με το συμβόλαιο μηχανικών βλαβών προσφέρεται κάλυψη απέναντι οποιοδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα η οποία δημιουργεί την ανάγκη  αντικαταστάσεως ή επισκευής.

Περισσότερα...

ΑσφάλισηAdvance Loss of Profits CAR-EAR. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες Advance Loss of Profits CAR-EAR στην Πάτρα (SVP Insurance).Με την κάλυψη αποζημιώνεται ο Ασφαλισμένος (στη προκειμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος είναι πάντα ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου) εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως το ασφαλιζόμενο έργο ή μέρος αυτού υποστεί απώλεια η ζημιά και εξαιτίας της ζημιάς αυτής προκληθεί καθυστέρηση στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περισσότερα...

Ασφάλιση νομικής προστασίας. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικής νομικής προστασίας στην Πάτρα (SVP Insurance).Οι ασφαλίσεις νομικής προστασίας επιτελούν ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό σκοπό παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τις δίκαιες απαιτήσεις ή να προστατεύσει κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του.

Περισσότερα...

Ασφάλιση εταιρικών πιστώσεων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικών πιστώσεων στην Πάτρα (SVP Insurance).

Η πίστωση, δηλαδή η συναίνεση για μετάθεση του χρόνου ρευστοποιήσεως συγκεκριμένης απαίτησης, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα οικονομικών συναλλαγών. Η συναίνεση όμως αυτή του πωλητή, αυτομάτως εισάγει κίνδυνο σε αυτόν.

Περισσότερα...

Ασφάλιση loss of profits. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικών loss of profits στην Πάτρα (SVP Insurance).

Ασφάλιση Business Interruption

Εάν τα  περιουσιακά  στοιχεία μιας επιχείρησης υποστούν μια εκτενή ζημιά τότε η φυσιολογική λειτουργιά της μονάδας θα επηρεαστεί αναπόφευκτα.  Η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να σταματήσει εντελώς και η συνέπεια στις χρηματικές ροές της επιχείρησης μπορεί να ιδιαίτερα σημαντική.  Με ένα συνηθισμένο ασφαλιστήριο περιουσίας  ή κάποιο άλλο εμπράγματο ασφαλιστήριο θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ανακατασκευής ή αντικατάστασης  των περιουσιακών στοιχείων.  Ωστόσο  μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο και η ασφαλισμένη επιχείρηση μπορεί να μπορέσει να ανακτήσει την αξία της χαμένης παραγωγής.  Αυτήν ακριβώς την απώλεια έρχεται να καλύψει το ασφαλιστήριο Απώλειας κερδών (Business Interruption Insurance).

Περισσότερα...