Ασφάλιση εταιρικής περιουσίας. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικής πειρουσίας στην Πάτρα (SVP Insurance).Οι «σύνθετοι», εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση. Η συσσώρευση μεγάλων αξίων καθώς και η ίδια ή φύση των βασικών εργασιών  που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα υπαγορεύουν για κάθε προτεινόμενο κίνδυνο ξεχωριστή προσέγγιση.

Η εταιρία SVP INSURANCE  με εμπειρία άνω των 30 ετών στην ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων μπορεί να εξασφαλίσει το βέλτιστο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλίστρου προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Στις περιπτώσεις των εμπορικών κινδύνων οι μηχανισμοί πρόληψης κινδύνων βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή.

Οι βασικοί παράγοντες που εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό των ασφαλιστικών καλύψεων και του ασφαλίστρου είναι οι παρακάτω:

Συγκέντρωση αξιών ανά περιοχή πυρός cloud
Είδος κατασκευής cloud
Χρήση κτηρίου cloud
Αναφλεξιμότητα και ευαισθησία περιεχομένου cloud
Συστήματα πυρόσβεσης cloud
Εικόνα νοικοκυριού cloud

Βάσεις αποτιμήσεων ασφαλισμένων αξιών

Η αποτίμηση της βάσης παροχής της αποζημίωσης μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω τρόπους:

Ασφάλιση σε τρέχουσες τιμές cloud
Ασφάλιση σε αξίες αντικαταστάσεως  cloud
Ασφάλιση σε Α κίνδυνο  cloud
Δηλωτικό ασφαλιστήριο αυξομειούμενου ποσού cloud