Ασφάλιση εταιρικής ευθύνης. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικής ευθύνης στην Πάτρα (SVP Insurance).Η ιδιωτική ασφάλιση, με τον κοινωνικό ρόλο που κατέχει, συμβάλει τα μέγιστα στην των ανάπτυξη οικονομιών.

Η βεβαιότητα που εξασφαλίζεται μέσω των μηχανισμών μεταφοράς των κινδύνων στις ασφαλιστικές εταιρίες έχει επιτρέψει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της οικονομίας. Ένας κλάδος ασφάλισης που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια είναι οι ασφαλίσεις ευθύνης.  Οι ασφαλίσεις αυτές λογω της φύσης τους επεκτείνονται από την ιδιωτική αστική ευθύνη μέχρι την γενική αστική ευθύνη ή την αστική ευθύνη προϊόντων.

Η SVPInsurance έχει  τη δυνατότητα να προσφέρει κάθε είδους κάλυψη αστικής ευθύνης ανάλογα με τις καταστάσεις που προτείνονται προς ασφάλιση. Ωστόσο, οι βασικές μορφές κάλυψης που συνήθως προσφέρονται είναι οι παρακάτω:

Γενική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και για τις οποίες ζημιές κριθεί υπεύθυνος προς αποζημίωση βάση του Αστικού Κώδικά.  Οι ζημιές αυτές δύναται να προέλθουν από συγκεκριμένες δραστηριότητες η ασχολίες του ασφαλισμένου και όσων προστίθενται σε αυτόν. Τις περισσότερες φορές η γενική αστική ευθύνη καλύπτει κινδύνους που πηγάζουν από τη χρήση γενικότερα των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου ωστόσο η γενική αστική ευθύνη μπορεί να καλύψει οποιοσδήποτε εκδηλώσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενός προσώπου (φυσικό ή νομικό).

Εργοδοτική ευθύνη

Στη χώρα μας όπως και σε πολλές ακόμα χώρες η ευθύνη του εργοδότη απέναντι στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό είναι περιορισμένη καθότι η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει τυχόν απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που μπορεί να προέλθουν από εργατικά ατυχήματα. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις όπου η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί εξαιτίας του ατυχήματος στον χώρο εργασίας  θα επιδικάσει ποσά για την ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη.

Επαγγελματική ευθύνη

Με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτονται αξιώσεις εις βάρος του παρέχοντος την υπηρεσία για ενδεχόμενες ζημίες που δύναται να προκληθούν στον εργοδότη αυτού η σε τρίτους από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψης κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του. Συνήθως η ζημία η οποία προκαλείται είναι αποτιμητέα σε χρήμα.  Οι κατηγορίες επαγγελματιών στους η επαγγελματική ευθύνη μπορεί να καλυφτεί είναι:

 • Λογιστές
 • Αρχιτέκτονές-Πολιτικοί μηχανικοί
 • Δικηγόροι
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, φαρμακοποιοί
 • Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
 • Χρηματιστές

Ένα μεγάλο ποσοστό των απαιτήσεων που πηγάζουν από τον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης αφορούν κυρίως τα παραπάνω επαγγέλματα.  Σε αρκετές περιπτώσεις η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από την πολιτείας όπως για παράδειγμα αυτή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ευθύνη προϊόντος

Η ανάγκη για την ασφάλιση της ευθύνης που μπορεί να δημιουργηθεί από την χρησιμοποίηση/κατανάλωση ενός προϊόντος εισήχθη στη χώρα μας στα πλαίσια της εναρμόνισης της με την κοινοτική νομοθεσία. Έτσι στα πλαίσια προστασίας του καταναλωτή ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται ελαττώματα του προϊόντος του. Δυνητικά οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την παραγωγή, διάθεση προϊόντων, μπορούν να συνοψιστούν όπως παρακάτω:

 1. Σωματική βλάβη/ Θάνατος που προκαλείται από το ελαττωματικό προϊόν
 2. Υλική ζημία σε περιουσία τρίτων που προκαλείται από το ελαττωματικό προϊόν
 3. Οικονομική απώλεια που μπορεί να έχει ο καταναλωτής του ελαττωματικού προϊόντος σε  συνδυασμό των παραπάνω (πχ συνέπεια της σωματικής βλάβης ο παθόντας έχει απώλεια εισοδήματος)
 4. Νομική υποχρέωση που μπορεί να υπάρξει σχετικά με την αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος.
 5. Απώλειες (Σωματικές βλάβες-Υλικές ζημίες είτε αυτές συνοδεύονται από χρηματικές απώλειες είτε όχι) που προέρχονται από την αποτυχία του προϊόντος να εκτελέσει το σκοπό για τον οποίο παρηχθηκε.
 6. Έξοδα που συνδέονται με την ανάκληση προϊόντων  όπου τα ελαττώματα τους έχουν καταστεί γνωστά ή η ύπαρξη φόβων ότι τα διατεθέντα προϊόντα ενδέχεται να μη πληρούν τις προδιαγραφές.
Ένα συνηθισμένο ασφαλιστήριο ευθύνης προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει τις καλύψεις 1,2,3. Οι καταστάσεις 4&5 συνήθως δεν αναλαμβάνονται να καλυφτούν από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Τέλος η κάλυψη 6 εμπεριέχει μεγάλους κινδύνους για τούς κατασκευαστές  και χρειάζεται ειδική μεταχείριση σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.