Ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες μεταφορών εμπορευμάτων στην Πάτρα (SVP Insurance).Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για διεξαγωγή του εμπορίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Χάρις την ασφάλιση μειώνονται σε σημαντικό βαθμό οι οικονομικές απώλειες που μπορούν να προέλθουν από την επέλευση ενός κινδύνου με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη νέων εργασιών και την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο .

Γενικότερα, οι ασφαλίσεις μεταφορών έχουν ως αντικείμενο την ασφάλιση φορτίων τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μέσο μεταφοράς έναντι κινδύνων οι οποίοι καθορίζονται μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής εταιρίας.

Προκειμένου να συναφθεί οποιοδήποτε ασφαλιστήριο μεταφοράς θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστικό συμφέρον του ασφαλιζόμενου πάνω στο αντικείμενο ασφάλισης. Το ποιος έχει το ασφαλιστικό συμφέρον πολλές φορές καθορίζεται από την εμπορική συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Συνηθισμένες εμπορικές συμφωνίες

CIF (Cost Insurance & Freight cloud
F.O.B (Free on Board) cloud
Ex works cloud
Warehouse to warehouse cloud
C&F (Cost -freight) cloud

Οι ασφαλίσεις μεταφορών μπορούν να χωριστούν σε 2 βασικές κατηγορίες όπου κάθε μια από αυτές προσεγγίζει την ασφάλιση με διαφορετικό τρόπο

  • Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων
  • Ασφάλιση ευθύνης μεταφορέων/διαμεταφορέων

Ασφάλιση εμπορευμάτων (Cargo)

Η ασφάλιση πραγματοποιείται μέσω  τριών βασικών ρητρών του Institute of  London Underwriters οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμητές κάθε φορά καλύψεις.

Οι 3 βασικές ρήτρες ανάλογα με το εύρος της κάλυψης είναι οι παρακάτω:

Institute cargo clauses A cloud
Institute cargo clauses C) cloud
Institute cargo clauses B cloud

Πέραν των παραπάνω ρητρών υπάρχουν και  χρησιμοποιούνται συμπληρωματικές ρήτρες οι πιο συνηθισμένες είναι οι παρακάτω:

Institute war clauses cloud
Institute Strikes clauses) cloud
Institute frozen food clauses (excluding meat) cloud
Institute frozen meat clauses cloud

Οι τύποι συμβολαίων μπορεί να είναι

  • Συμβόλαιο ανά ταξίδι
  • Ανοιχτό συμβόλαιο-Δηλώνονται οι φορτώσεις και γίνεται εκκαθάριση ασφαλίστρων είτε βάση τζίρου είτε βάσει συνολικής διακινούμενης αξίας.

Ασφάλιση ευθύνης μεταφορών

Αντικείμενο του κλάδου είναι η κάλυψη της ευθύνης του εκάστοτε μεταφορέα για υλικές ζημίες η απώλειες στα διακινούμενα εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων όπως αυτή προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις.  Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής προστασίας του μεταφορέα από υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις και παραλείψεις που ως αποτέλεσμα έχουν τις υλικές ζημίες των διακινούμενων εμπορευμάτων.

Υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες όσον αφορά την ευθύνη των διαμεταφορέων

Οδική μεταφορά εντός Ελλάδος που διέπεται από τον ελληνικό αστικό κώδικα cloud
Διεθνής οδική μεταφορά-Διέπεται από την σύμβαση CMR cloud
Αεροπορική μεταφορά-Διέπεται από το σύμφωνο της Βαρσοβίας cloud
Σιδηροδρομική μεταφορά –διέπεται από την σύμβαση COTIF-CIM cloud