Ασφάλιση νομικής προστασίας. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικής νομικής προστασίας στην Πάτρα (SVP Insurance).Οι ασφαλίσεις νομικής προστασίας επιτελούν ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό σκοπό παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τις δίκαιες απαιτήσεις ή να προστατεύσει κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του.

Πολλές φορές η αβεβαιότητα των προσφυγών στη δικαιοσύνη αποθαρρύνουν κυρίως τους ασθενέστερα οικονομικά στην προσφυγή στα δικαστήρια. Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας   επιτυγχάνεται η εξίσωση των οικονομικά ασθενέστερων διάδικών με τον ισχυρότερο αντίδικό παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για πλήρη κατοχύρωση των έννομων συμφερόντων του.
Ειδικότερα η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτει τις αναγκαίες για την προστασία του ασφαλισμένου δαπάνες, δικαστικής ή εξώδικες που περιλαμβάνει την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και τα έξοδα και τέλη ενώπιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.  Επίσης καλύπτεται και η επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο.
Η εταιρία SVP σε συνεργασία με κορυφαίους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας παρέχει όλο το φάσμα προϊόντων Νομικής Προστασίας. Τα πιο σημαντικά και πιο συνηθισμένα είναι.

 

Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού

Καλύπτεται η εξώδική ή δικαστική διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τον υπαίτιο και την ασφαλιστική του εταιρία σε περίπτωση εμπλοκής του ασφαλισμένου σε τροχαίο. Τα ποσά που διεκδικούνται κάθε φορά είναι οι υλικές ζημίες και οι σωματικές βλάβες από το περιστατικό, η ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη καθώς και διαφυγόντα κέρδη ή/και μείωση αγοραστικής αξίας του οχήματος.

Επιπλέον καλύπτεται ο ασφαλισμένος για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγοριών όπως

  • Πρόκληση σωματικών βλαβών
  • Παράβαση τροχαίων διατάξεων

Με την Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού καλύπτεται επίσης ο ασφαλισμένος για διαφορές που τυχών θα προκύψουν με την ασφαλιστική του εταιρία για συμπληρωματικούς κινδύνους από ασφαλιστήριο οχήματος.

Επαγγελματική Νομική Προστασία

Η επαγγελματική νομική προστασία μπορεί να χωριστεί σε 2 βασικές κατηγορίες

1.Βασική Νομική Προστασία

Καλύπτεται η διεκδίκηση απαιτήσεων αποζημιώσεως από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα για αποζημίωση.  Επιπλέον καλύπτεται η Ποινική νομική προστασία όταν ο ασφαλισμένος πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό του σε ποινικά δικαστήρια για ποινικές παραβάσεις. Επιπλέον καλύπτεται ο ασφαλισμένος για εργατικές διαφορές με το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό καθώς επίσης διεκδίκηση και απόκρουση μισθωτικών διαφορών του επιχειρηματία με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης.

2.Μικτή επαγγελματική προστασία

Η κάλυψη αυτή συνίσταται στο ότι παράλληλα με την βασική νομική προστασία καλύπτονται και οι διαφορές του ασφαλισμένου από ενοχικές συμβάσεις. Καλύπτονται τα έξοδα διεκδίκησης απαιτήσεων που προέρχονται από απλήρωτα τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα ένα plafond ασφάλισης το οποίο είναι το σύνολο των απαιτήσεων προς διεκδίκηση για ένα ασφαλιστικό έτος. Κάθε νέα απαίτηση προς διεκδίκηση αφαιρείται από το υπολειπόμενο Plafond. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης συμπληρωματικού Plafond.