Τεχνική ασφάλιση έργων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες των κατασκευαστικών έργων της εταιρίας σας στην Πάτρα (SVP Insurance).

Η φράση Τεχνικές ασφαλίσεις χρησιμοποιείται από την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να περιγράψει διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σκοπό έχουν να προσταευσουν κατασκευαστικά έργα, έργα που απαιτούν συναρμολόγηση καθώς επίσης και να προσταευσουν την ίδια τη λειτουργιά των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα στη παραγωγική διαδικασία.

Χρονικά ο κλάδος αυτός της ασφάλισης ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα από την ανάγκη να καλυφτούν οι υλικές ζημίες και οι σωματικές βλάβες που δημιουργούσε η έκρηξη λέβητων που χρησιμοποιούσαν ατμό.  Αργότερα, μετά το τέλος του Β παγκοσμίου πολέμου όταν ξεκίνησε η ανοικοδόμηση των πόλεων ο κλάδος αυτός της ασφάλισης γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη.
Οι Τεχνικές ασφαλίσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το εάν καλύπτουν περιουσιακά στοιχεία ή εάν καλύπτουν διαφυγόντα κέρδη από τη επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος.
Η εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να γίνουν τα παρακάτω κύρια είδη Τεχνικών ασφαλειών καθώς και οποιοδήποτε προϊόν του κλάδου αυτού.
  • C.A.R (Contractors all Risks)- Κατά παντός κίνδυνου εργολάβων
  • E.A.R (Erection all Risks)- Κατά παντός κίνδυνου συναρμολογήσεως
  • CPM (Contractors plant and Machinery)
  • MB (Machinery Breakdown)
  • AL.O.P. (Advance loss of profits) σε συνδυασμό με CAR η EAR
Οι παραπάνω κατηγορίες ασφαλειών μπορούν να διαχωριστούν σε Μη ανανεώσιμή κάλυψη (One-off cover) και σε ετησίως ανανεουμενη.
Έτσι τα συμβόλαια CAR και EAR και ALOP παίρνουν  μη ανανεώσιμή κάλυψη ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να δοθούν σε ετήσια βάση.
Πιο εξειδικευμένοι εφαρμογή έχουν τα παρακάτω προϊόντα που μπορούν να δοθούν ανάλογα με το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας
  • Ασφάλιση εκρήξεων Λεβήτων και Δοχείων Πιέσεως
  • Ασφάλιση Αλλοίωσης εμπορευμάτων φυλασσομένους σε ψυκτικούς θαλάμους