Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες προσωπικού ατυχήματος στην Πάτρα (SVP Insurance).Το εισόδημα του καθενός είναι ένα από τα πιο σημαντικά του περιουσιακά στοιχεία, είναι αυτό που θα του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο ενός ανθρώπου.

Πολλές φορές όμως  η αδυναμία για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος μπορεί να μας στερήσει από την ικανότητα για εργασία, χάνοντας τη δυνατότητα απόκτησης νέου εισοδήματος. Ακριβώς σε αυτό το σημείο έρχεται να λειτουργήσει η ασφάλιση ατυχήματος παρέχοντας προστασία στο εισόδημα και απέναντι σε όποια άλλα έξοδα σχετίζονται με αυτό, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της παραγωγικότητας  και δημιουργικότητας.

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης ατυχήματος σαν βασικές παροχές μπορεί να περιλαμβάνει:

Θάνατος ασφαλισμένου από ατύχημα cloud
Ασφάλιση μόνιμης ολικής  ανικανότητας για εργασία cloud
Ασφάλιση Μόνιμης μερικής  ανικανότητα για εργασία cloud

Επιπλέον η ασφάλιση ατυχήματος μπορεί να περιλαμβάνει:

Κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων από ατύχημα
Απώλεια εισοδήματος cloud
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εκτός νοσοκομείου
Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα