Πρόγραμμα συνταξιοδότησης και αποταμίευσης. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες συνταξιοδότησης και αποταμίευσης στην Πάτρα (SVP Insurance).Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει κατά τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο του δημόσιου τομέα έχουν αναδείξει τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος να εξασφαλίσει στους ασφαλισμένους των δημόσιων  ταμείων ικανοποιητικό εισόδημα κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η δυσμενής αναλογία εργαζομένων-ασφαλισμένων προς συνταξιούχους και η συνολική εικόνα των ταμείων δημιουργούν ανασφάλεια για το αύριο. Ο κοινωνικός ασφαλιστικός φορέας αδυνατεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης με συνέπεια η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών συνταξιοδότησης να καθίσταται επιτακτική.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης έρχεται να συμβάλει ενεργά σε αυτή τη προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών εισοδήματος τη στιγμή της συνταξιοδότησης, τη στιγμή δηλαδή που η ανάγκη αυτή γίνεται πιο έντονη. Τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και αυτό σημαίνει ότι η αποταμίευση του κάθε εργαζομένου δημιουργεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα αξιοποιείται με τον τρόπο που εκείνος θα επιλέξει μέχρι τελικά να το χρησιμοποιήσει για τη συνταξιοδότησή του.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουμε μπορούν να χωριστούν σε 2 βασικές κατηγορίες

  • Εγγυημένου επιτοκίου
  • Unit Linked

Αν και τα δυο προγράμματα διαφέρουν ως προς το σχεδιασμό τους, τη στιγμή της συνταξιοδότησης έχουν ακριβώς τις ίδιες επιλογές ως προς τη καταβολή των παροχών. Κατώτατη ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται συνήθως το 55ο έτος ηλικίας και ανώτατο το 70ο.

Εγγυημένου επιτοκίου

Κάθε έτος πληρώνεται από τον ασφαλισμένο το ετήσιο ασφάλιστρο (καθορίζεται στην έναρξη του συμβολαίου και παραμένει σταθερό για όλη τη περίοδο ασφάλισης) που επιλέγεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και κατά συνέπεια την ηλικία συνταξιοδότησης.  Η ασφαλιστική εταιρία τοποθετεί τα ασφάλιστρα και αυτά τοκίζονται με το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο το οποίο σήμερα είναι 3,35%. Το επιτόκιο αυτό είναι εγγυημένο για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου. Χάριν αυτού του σχεδιασμού επιτυγχάνεται ότι το ελάχιστο κεφάλαιο σύνταξης είναι εκ των προτέρων γνωστό στον ασφαλισμένο. Εάν προκύψουν υπέρ αποδόσεις (άνω του τεχνικού επιτοκίου) υπάρχει πάντα η δυνατότητα για τον ασφαλισμένο να εισπράξει μεγαλύτερο ποσό (προστίθεται το προϊόν υπεραπόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων).

UNIT LINKED (Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις)

Η ασφαλιστική εταιρία προσφέρει 3 επενδυτικά χαρτοφυλάκια κάθε ένα από αυτά διαφορετικού επενδυτικού ρίσκου με αντίστοιχη προσδοκώμενη υπεραξία. Τα χαρτοφυλάκια αυτά ονομάζονται εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια. Ο ασφαλισμένος ανάλογα το πού θα επιλέξει να τοποθετήσει τα ασφάλιστρα που θα πληρώνει, θα αγοράσει μερίδια από κάθε εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο ανάλογα την επενδυτική του επιλογή δημιουργώντας έτσι έναν λογαριασμό επένδυσης.

Τα εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια χωρίζονται ανάλογα με το βαθμό επενδυτικού ρίσκου το οποίο φέρουν.

  1. Χαμηλό επενδυτικό ρίσκο (στόχος είναι η διαφύλαξη της αξίας των κεφαλαίων)
  2. Μεσαίο επενδυτικό ρίσκο (Ισορροπημένη σχέση ανάμεσα σε επενδυτικό ρίσκο και υψηλότερες αποδόσεις)
  3. Υψηλό επενδυτικό ρίσκο (στοχεύοντας στις μέγιστες δυνατές αποδόσεις)

Ο ασφαλισμένος επιλέγει εάν θέλει να αγοράσει (πληρώνοντας ασφάλιστρα) μερίδια μόνο από ένα χαρτοφυλάκιο ή εάν θέλει να κάνει συνδυασμό αυτών. Επίσης, κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου ορίζεται και ένα κεφάλαιο ζωής το οποίο θα καταβληθεί σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια πληρωμής του ασφαλίστρου

Επιλογές στη λήξη του ασφαλιστηρίου

Αμέσως μετά τη λήξη καταβολής του ασφαλίστρου ξεκινάει η περίοδος καταβολής του ποσού που έχει συσσωρευτεί. Οι επιλογές που έχει ο ασφαλισμένος είναι οι παρακάτω:

  • Εφάπαξ καταβολή του κεφαλαίου σύνταξης ή αντίστοιχα για unit linked την αξία του λογαριασμού επένδυσης κατά τη λήξη του ασφαλιστηρίου.
  • Ισόβια μηνιαία σύνταξη για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος παραμένει στη ζωή.
  • Ισόβια μηνιαία σύνταξη με εγγυημένη περίοδο 5 ή 10 ετών (σε περίπτωση απώλειας ζωής στο διάστημα αυτό η σύνταξη μεταβιβάζεται σε όποιο πρόσωπο ορίσει ο ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετιας ή 10ετίας).
  • Ισόβια μηνιαία σύνταξη η οποία σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου μεταβιβάζεται σε ένα ποσοστό στη/στον σύζυγο για όσο διάστημα θα βρίσκεται στη ζωή.
  • Εγγυημένες καταβολές για 5 ή 10 έτη (εάν επέλθει θάνατος μέσα στη περίοδο αυτή η σύνταξη μεταβιβάζεται σε όποιο πρόσωπο ορίσει ο ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετιας ή 10ετίας).