Ασφάλιση κατά παντός κίνδυνου εργολάβων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες κατά παντός κίνδυνου εργολάβων στην Πάτρα (SVP Insurance).Με τον τύπο αυτό συμβολαίου καλύπτονται όλων των ειδών έργων πολιτικών μηχανικών και ανέγερση κτηρίων κάθε είδους όπως κτήρια κάθε είδους, εργοστάσια, φράγματα, γέφυρες κτλ. Καλύπτει δε όλους εκείνους τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τις εκτελούμενο έργο.

Η κάλυψη «δίνεται κατά παντός κινδύνου»(All Risks basis). Το συμβόλαιο δεν κατονομάζει καλυπτομένους κινδύνους. Υπάρχουν μόνο οι εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Οτιδήποτε δεν εμπίπτει μέσα στις εξαιρέσει αυτομάτως καλύπτεται από το συμβόλαιο. Έτσι ένας κίνδυνος εφόσον είναι τυχαίος και απρόβλεπτος και δεν εξαιρείται τότε καλύπτεται από το συμβόλαιο CAR
Ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι
 • Ο κύριος του έργου
 • Ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι αυτού
 • Οι 2 παραπάνω μαζί  καθότι ασφαλίζεται το έργο ως σύνολο.
Οι κύριοι κίνδυνοι που καλύπτουν τα CAR συμβόλαια περιλαμβάνουν: πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, κατάρρευση, σεισμός, καθίζηση εδάφους, θύελλα, καταιγίδα, φυσικές καταστροφές.
Πέραν από τις βασικές εξαιρέσεις που προβλέπονται σε όλα τα ασφαλιστήρια τα συμβόλαια CAR εξαιρούν
 • Αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, ποινές, ρήτρες καθυστερήσεων, απώλεια συμβάσεως
 • Ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματική μελέτη
 • Ζημιά από φθορά η από συνηθισμένη χρήση
 • Μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή απορρύθμιση του μηχανικού εξοπλισμού

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Η συνολική αξία σύμβασης περιλαμβανομένων κόστος υλικών, μισθοί προσωπικού, κόστος μεταφοράς υλικών κτλ. Ανάλογα το έργο με την περάτωση του δηλώνεται η τελική αξία των συμβατικών εργασιών και έτσι εισπράττεται η επιστρέφεται μέρος ασφαλίστρων
Έκταση κάλυψης
Ένα ασφαλιστήριο CAR καλύπτει

 • Τις εργασίες συμβάσεως
 • Τον εργοταξιακο εξοπλισμό
 • Τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής
 • Δαπάνες αποκομιδής ερειπίων
 • Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών (συνήθως αναφέρεται ως ΤΜΗΜΑΙΙ στα συμβόλαια αυτού του είδους)