Ασφάλιση εταιρικών πιστώσεων. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικών πιστώσεων στην Πάτρα (SVP Insurance).

Η πίστωση, δηλαδή η συναίνεση για μετάθεση του χρόνου ρευστοποιήσεως συγκεκριμένης απαίτησης, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα οικονομικών συναλλαγών. Η συναίνεση όμως αυτή του πωλητή, αυτομάτως εισάγει κίνδυνο σε αυτόν.

Ο κίνδυνος αυτός οφείλεται στο ενδεχόμενο ο αγοραστής να μην εκπληρώσει ολικά ή μερικά τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στον πωλητή. Τον κίνδυνο αυτό καλείται να καλύψει η ασφάλιση πιστώσεων. Η εταιρία SVP σε συνεργασία με διεθνείς ασφαλιστές πιστώσεων μπορεί να προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις σε αυτόν τον ιδιαίτερο κλάδο ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πιστώσεων αναλαμβάνουν να καλύψουν τους εμπορικούς κινδύνους δηλ. τις ζημιές που προκαλούνται στον πωλητή από την μη είσπραξη των απαιτήσεων του αγοραστή οφειλόμενη στην οικονομική αδυναμία του τελευταίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Οι εμπορικοί κίνδυνοι χωρίζονται 2 βασικές κατηγορίες. Η πιο σημαντική κατηγορία για την ασφαλιστική αγορά είναι ο Κίνδυνος της Πιστώσεως. Ο κίνδυνος αυτός διαιρείται σε Πιστώσεις εξαγωγικού εμπορείου και Πιστώσεις Εσωτερικού εμπορίου.

Πιστώσεις εξαγωγικού εμπορείου

Οι περιπτώσεις που το ασφαλιστήριο πιστώσεων μπορεί να ενεργοποιηθεί είναι:

  1. Η αποδεδειγμένη αφερεγγυότητα, όπου η ασφαλιστική εταιρία καταβάλει το ασφάλιστρο όταν ο αγοραστής κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης  (Proved Insolvency)
  2. Όταν η απαίτηση δεν έχει εξοφληθεί μετά το πέρας συνήθως 6 μηνών από την αρχική λήξη της απαίτησης (προϋπόθεση αποτελεί η απόφαση διαταγής πληρωμής κατά του αγοραστή για το σύνολο της απαίτησης καθώς και βεβαίωση ότι η απόφαση δεν έχει ανακοπεί (συνήθως τη διεκδίκηση την αναλαμβάνει με δικό του κόστος ο ασφαλιστής).

Πιστώσεις εσωτερικού εμπορίου

Η ασφάλιση πιστώσεων εσωτερικού εμπορίου έχει αντικείμενο την κάλυψη απαιτήσεων του ασφαλισμένου σε πελάτες στην Ελλάδα. Λόγω του γεγονότος ότι ο μέσος αριθμός αγοραστών είναι πολλαπλάσιος στο εσωτερικό σε σχέση με τους πελάτες εξωτερικού, το κόστος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των αγοραστών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι πελάτες εσωτερικού χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες

  1. Κατονομαζόμενους Πελάτες-Αγοραστές (είναι αυτοί που συμμετέχουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στις πωλήσεις της επιχείρησης)
  2. Μη κατονομαζόμενοι αγοραστές

Γενικότερα τα ασφαλιστήρια πιστώσεων στηρίζονται στην αρχή της καθολικότητας. Κύριος στόχος των εταιριών είναι η ασφάλιση του συνόλου των επί πιστώσει πωλήσεων καθώς μέσω της διασποράς μειώνεται η συνολική έκθεση του ασφαλιστή στον κίνδυνο. Η ασφαλιστική εταιρία αφού ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία των αγοραστών προβαίνει σε καθορισμό του ορίου πίστωσης για κάθε ένα εάν από αυτούς. Ως όριο πίστωσης λογίζεται το ανώτατο ποσό οφειλής του αγοραστή προς τον ασφαλισμένο σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από τη στιγμή που εγκριθεί όριο πίστωσης προς κάποιο αγοραστή η ασφαλιστική εταιρία παρακολουθεί την πορεία του αγοραστή και τον ενημερώνει για οποιαδήποτε δυσμένειες προκύψουν. Η κάλυψη που προσφέρεται περιορίζεται στο εγκεκριμένο όριο πίστωσης. Ο ασφαλισμένος συμμετέχει στον κίνδυνο με ποσοστό 20%. Η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει ποσοστό 80% επί της ασφαλισμένης απαίτησης.