Ασφάλιση loss of profits. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες εταιρικών loss of profits στην Πάτρα (SVP Insurance).

Ασφάλιση Business Interruption

Εάν τα  περιουσιακά  στοιχεία μιας επιχείρησης υποστούν μια εκτενή ζημιά τότε η φυσιολογική λειτουργιά της μονάδας θα επηρεαστεί αναπόφευκτα.  Η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να σταματήσει εντελώς και η συνέπεια στις χρηματικές ροές της επιχείρησης μπορεί να ιδιαίτερα σημαντική.  Με ένα συνηθισμένο ασφαλιστήριο περιουσίας  ή κάποιο άλλο εμπράγματο ασφαλιστήριο θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ανακατασκευής ή αντικατάστασης  των περιουσιακών στοιχείων.  Ωστόσο  μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο και η ασφαλισμένη επιχείρηση μπορεί να μπορέσει να ανακτήσει την αξία της χαμένης παραγωγής.  Αυτήν ακριβώς την απώλεια έρχεται να καλύψει το ασφαλιστήριο Απώλειας κερδών (Business Interruption Insurance).

Ένα ασφαλιστήριο απώλειας κερδών  μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό συμβόλαιο στο ασφαλιστήριο περιουσιακών στοιχειών με τέτοιο τρόπο ώστε το τελευταίο να καλύπτει την υλική ζημιά και πρώτο να καλύπτει τις απώλειες στις χρηματικές ροές. Συνηθισμένη πρακτική είναι η απαίτηση για ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιουσίας προτού παρασχεθεί η κάλυψη απώλειας κερδών.

Ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών καλύπτει τα παρακάτω βασικά στοιχεία

Απώλεια μεικτού κέρδους

Ο προσδιορισμός του μεγέθους που πρέπει να ασφαλιστεί ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κάλυψη ενδέχεται να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Για τον λόγο αυτόν έχει  υιοθετηθεί να υπολογίζεται πρώτα η μείωση της απόδοσης που προέκυψε από το ασφαλισμένο γεγονός. Έτσι συγκρίνονται 2 μεγέθη: Η απόδοση που επετεύχθη μέσα στη περίοδο αποζημίωσης και η απόδοση σε φυσιολογικές συνθήκες.  Ως περίοδο αποζημίωσης ορίζεται η περίοδος από τη στιγμή που γίνεται η ζημιά μέχρι τη στιγμή που η επιχείρηση παύει να επηρεάζεται από το γεγονός. Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι από 6 έως 18 μήνες. Η φυσιολογική απόδοση είναι η απόδοση που θα είχε επιτευχθεί εάν δεν είχε γίνει η ζημιά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  Έπειτα το ποσοστό μεικτού κέρδους εφαρμόζεται στην μείωση της απόδοσης(μικτό κέρδος/πωλήσεις). Έτσι εφαρμόζοντας το ποσοστό μικτου κέρδους στη μείωση των πωλήσεων.

Αύξηση στο κόστος λειτουργίας

Λέγοντας αύξηση στο κόστος εργασίας  είναι τα επιπλέον έξοδα που κάνει η ζημιωθείσα επιχείρηση προκειμένου να διαφυλάξει την επιχείρηση και να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες της διακοπή της λειτουργίας. Πχ ο ασφαλισμένος ενδέχεται να θέλει να μισθώσει νέες εγκαταστάσεις προκειμένου να συνεχιστεί η παραγωγή. Τα έξοδα αυτά είναι προς το συμφέρον της εταιρίας να καλυφθούν εάν συντελούν στη μείωση της συνολικής ζημιάς που θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρία.

Έτσι το ποσό αυτό θα προστεθεί στο ποσό της απώλειας μεικτού κέρδους.