ΑσφάλισηAdvance Loss of Profits CAR-EAR. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες Advance Loss of Profits CAR-EAR στην Πάτρα (SVP Insurance).Με την κάλυψη αποζημιώνεται ο Ασφαλισμένος (στη προκειμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος είναι πάντα ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου) εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως το ασφαλιζόμενο έργο ή μέρος αυτού υποστεί απώλεια η ζημιά και εξαιτίας της ζημιάς αυτής προκληθεί καθυστέρηση στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ζημιά αυτή  θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτεται κάτω από τα συμβόλαια EAR και CAR.  Η περίοδος ασφάλισης πρέπει να ταυτίζεται με το κύριο συμβόλαιο στο οποίο αναφέρεται. Σαν ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ορίζεται το αναμενόμενο μικτο κέρδος από την επένδυση 

 

Όπως σε όλα τα συμβόλαια έτσι και αυτό περιλαμβάνει μια σειρά εξαιρέσεων οι πιο βασικές είναι οι ακόλουθες

  • Ζημία οφειλόμενη σε έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα κονδυλίων
  • Ζημιά οφειλόμενη σε σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, tsunami εκτός και αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά
  • Ζημιά η οποία οφείλεται σε πρόστιμα ή ποινές για παράβαση συμβάσεως , για καθυστέρηση, η μη εκτέλεση παραγγελιών ή για οποιαδήποτε ρήτρες πάσης φύσεως. 
  • Ζημία

Σε περίπτωση αποζημίωσης αυτό που λαμβάνεται υποψιν είναι η περίοδος καθυστέρησης έναρξης των εργασιών εάν στο ασφαλιζόμενο έργο δεν συνέβαινε κανένα ζημιογόνο γεγονός.  Στα ασφαλιστήρια ALOP το ζημιογόνο γεγονός που θα ενεργοποιήσει το συμβόλαιο είναι ένα και μοναδικό καθώς υπάρχει μόνο μια ημερομηνία αποπεράτωσης.